Vilkår og betingelser og kundeoplysninger

 

 1. Generelle vilkår og betingelser

 

 • 1 Grundlæggende bestemmelser

 

(1) Følgende forretningsbetingelser gælder for alle de kontrakter, som du indgår med os som leverandør (OK Living GmbH & Co. KG) via hjemmesiden www.ok-junior.de. Medmindre andet er aftalt, er medtagelsen af ​​eventuelle vilkår, du måtte have brugt, modsagt.

 

Stk. 2. En forbruger i nedenstående reglers forstand er enhver fysisk person, der indgår en juridisk handel med formål, der i overvejende grad hverken kan henføres til deres erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med retlig handleevne, der, når de indgår en juridisk transaktion, handler i udøvelsen af ​​deres selvstændige professionelle eller kommercielle aktivitet.

 

 • 2 Kontraktindgåelse

 

(1) Genstanden for kontrakten er salg af varer.

 

(2) Så snart det pågældende produkt er placeret på vores hjemmeside, giver vi dig et bindende tilbud om at indgå en kontrakt via online-indkøbsvognssystemet under de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen.

 

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet som følger: De varer, der er beregnet til køb, lægges i "indkøbskurven". Du kan bruge den tilsvarende knap i navigationslinjen til at hente "indkøbskurven" og til enhver tid foretage ændringer der. Efter at have ringet til siden "Kasse" og indtastet dine personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelser, vil ordredataene blive vist som en ordreoversigt. Hvis du bruger et øjeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) som betalingsmetode, vil du enten blive ført til ordreoversigtssiden i vores onlinebutik eller omdirigeret til webstedet for udbyderen af ​​den øjeblikkelige betaling system.

 

Hvis du videresendes til det respektive øjeblikkelige betalingssystem, skal du foretage det relevante valg eller indtaste dine data der. Til sidst vil ordredataene blive vist som en ordreoversigt på hjemmesiden for udbyderen af ​​det øjeblikkelige betalingssystem, eller efter du er blevet omdirigeret til vores online shop. Inden du sender ordren, har du mulighed for at tjekke detaljerne i ordreoversigten igen, ændre dem (også ved hjælp af "tilbage"-funktionen i internetbrowseren) eller annullere ordren. Ved at sende ordren via den tilsvarende knap ("Betalingspligt" eller lignende betegnelse) erklærer du din accept af tilbuddet på en juridisk bindende måde, hvorved kontrakten indgås.

 

(4) Behandlingen af ​​ordren og videregivelsen af ​​alle oplysninger, der kræves i forbindelse med indgåelse af kontrakten, sker via e-mail, i nogle tilfælde automatisk. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, du har givet os, er korrekt, at modtagelsen af ​​e-mails er teknisk garanteret og i særdeleshed, at den ikke forhindres af SPAM-filtre.

 

 • 3 Tilbageholdelsesret, ejendomsforbehold

 

(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, for så vidt det vedrører krav fra samme kontraktforhold.

 

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købesummen er betalt fuldt ud.

 

(3) Hvis du er iværksætter, gælder følgende også:

 

 1. a) Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil alle krav fra det aktuelle forretningsforhold er fuldt ud afgjort. Pantsætning eller overdragelse som sikkerhed er ikke tilladt, før ejendomsretten til de forbeholdte varer er overgået.

 

 1. b) Du kan videresælge varerne i den almindelige virksomhed. I dette tilfælde overdrager du os alle krav til et beløb svarende til fakturabeløbet, som tilfalder dig fra videresalget, og vi accepterer overdragelsen. Du er endvidere bemyndiget til at inddrive kravet. Men hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os retten til selv at inddrive kravet.

 

 1. c) Hvis de forbeholdte varer kombineres og blandes, erhverver vi medejendomsretten til den nye vare i forhold til fakturaværdien af ​​de reserverede varer til de øvrige forarbejdede varer på forarbejdningstidspunktet.

 

 1. d) Vi forpligter os til at frigive de værdipapirer, som vi er berettiget til på din anmodning, i det omfang realisationsværdien af ​​vores værdipapirer overstiger kravet til sikkerhed med mere end 10 %. Vi er ansvarlige for at udvælge de værdipapirer, der skal frigives.

 

 • 4 Garanti

 

(1) De lovpligtige garantirettigheder gælder.

 

(2) Som forbruger bedes du straks efter leveringen kontrollere varerne for fuldstændighed, åbenlyse fejl og transportskader og hurtigst muligt meddele os og transportøren om eventuelle reklamationer. Hvis du ikke overholder det, har dette ingen indflydelse på dine lovbestemte rettigheder eventuelle garantikrav.

 

(3) Hvis en egenskab ved varen afviger fra de objektive krav, anses afvigelsen kun for at være aftalt, hvis du blev informeret af os om det samme inden afgivelse af kontrakterklæringen, og afvigelsen var udtrykkeligt og særskilt aftalt mellem de kontraherende parter .

 

(4) Hvis du er iværksætter, gælder følgende i afvigelse fra ovenstående garantibestemmelser:

 

 1. a) Kun vores egne oplysninger og producentens produktbeskrivelse anses for at være aftalt som kvaliteten af ​​varerne, men ikke anden reklame, offentlige kampagner og udtalelser fra producenten.

 

 1. b) I tilfælde af defekter yder vi en garanti efter vores skøn ved udbedring eller efterfølgende levering. Mislykkes afhjælpningen af ​​manglen, kan du enten kræve prisafslag eller træde tilbage fra kontrakten. Afhjælpning af mangler anses for mislykket efter et andet mislykket forsøg, medmindre andet skyldes varens art eller manglen eller de øvrige omstændigheder. Ved berigtigelse skal vi ikke afholde de øgede omkostninger, der opstår ved at bringe varen til et andet sted end udførelsesstedet, hvis forsendelsen ikke svarer til varens tilsigtede anvendelse.

 

 1. c) Garantiperioden er et år fra levering af varerne. Den forkortede frist gælder ikke:

 

- skyldigt forvoldt skade, der kan henføres til os, som følge af skade på liv, lemmer eller helbred og anden skade forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed;

- i det omfang vi svigagtigt har skjult manglen eller har påtaget os garanti for varens stand;

- for genstande, der har været brugt til en bygning i overensstemmelse med deres normale brug, og som har forårsaget dens mangel;

- i tilfælde af lovbestemte regresrettigheder, som du har mod os i forbindelse med garantirettigheder.

 

 • 5 Lovvalg, Udførelsessted, Værneting

 

(1) Tysk lov finder anvendelse. For forbrugerne gælder dette lovvalg kun, såfremt beskyttelsen af ​​ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke ophæves (begunstigelsesprincippet).

 

(2) Udførelsesstedet for alle tjenester, der hidrører fra forretningsforholdet med os, og værnetingsstedet er vores registrerede kontor, hvis du ikke er en forbruger, men en købmand, en juridisk enhed under offentlig ret eller en særlig fond under offentlig ret. Det samme gælder, hvis du ikke har et generelt værneting i Tyskland eller EU, eller hvis dit bopæl eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges. Beføjelsen til at appellere til domstolen på et andet juridisk værneting forbliver upåvirket.

 

(3) Bestemmelserne i FN's salgskonvention gælder udtrykkeligt ikke.

 

 

 1. Kundeoplysninger

 

 1. Sælgers identitet

 

OK Living GmbH & Co. KG

Upstallstrasse 13

14772 Brandenburg

Tyskland

Telefon: 033812688740

E-mail: info@ok-junior.de

 

Alternativ konfliktløsning:

Europa-Kommissionen tilbyder en platform for udenretslig

online tvistbilæggelse (OS-platform), tilgængelig på

https://ec.europa.eu/odr.

 

Vi er villige til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer for forbrugervoldgiftsnævn.

 

 1. Oplysninger om indgåelse af kontrakten

 

De tekniske trin for indgåelse af kontrakten, indgåelsen af ​​selve kontrakten og rettelsesmulighederne udføres i overensstemmelse med reglerne "Kontraktindgåelse" i vores generelle vilkår og betingelser (Del I.).

 

 1. Kontraktsprog, kontrakttekstlagring

 

3.1. Kontraktsproget er tysk.

 

3.2. Vi gemmer ikke den fulde tekst af kontrakten. Inden afsendelse af ordren via online indkøbskurvsystemet, kan kontraktdata udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens printfunktion. Efter vi har modtaget ordren, vil ordredataene, de oplysninger, der kræves i henhold til loven til fjernsalg og de generelle vilkår og betingelser, blive sendt til dig igen via e-mail.

 1. Væsentlige egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

 

De væsentlige egenskaber ved varen og/eller tjenesten kan findes i det respektive tilbud.

 

 1. Priser og betalingsbetingelser

 

5.1. Priserne angivet i de respektive tilbud og forsendelsesomkostningerne repræsenterer samlede priser. De inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende afgifter.

 

5.2. Der er ingen forsendelsesomkostninger.

 

5.3. De tilgængelige betalingsmetoder vises under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

 

5.4. Medmindre andet er angivet for de enkelte betalingsformer, forfalder betalingskravene fra den indgåede kontrakt til betaling straks.

 

 1. Leveringsbetingelser

 

6.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og Eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes under en tilsvarende udpeget knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

 

6.2. Hvis du er forbruger, er det lovreguleret, at risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af den solgte vare under forsendelsen først overgår til dig, når varerne overdrages til dig, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du selvstændigt har bestilt et transportfirma, som ikke er navngivet af entreprenøren eller en anden person, der er ansvarlig for at udføre forsendelsen.

 

Hvis du er iværksætter, er levering og forsendelse på eget ansvar.

 

 1. Lovpligtigt ansvar for mangler

 

Ansvar for defekter er baseret på "Garanti"-bestemmelsen i vores generelle vilkår og betingelser (del I).

 

Disse vilkår og betingelser og kundeoplysninger er oprettet af Händlerbunds advokater, som er specialiseret i IT-ret, og kontrolleres konstant for juridisk overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer teksternes retssikkerhed og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. Du kan finde mere information om dette på: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agb-service.

 

sidste opdatering: 01.01.2022